విశాఖపట్నం జిల్లా అర్బన్ నియోజకవర్గ కార్యకర్తల సమావేశంలో జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు.

By

విశాఖపట్నం జిల్లా అర్బన్ నియోజకవర్గ కార్యకర్తల సమావేశంలో జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like