50 మంది పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ పాలవలస యశస్వి ఆధ్వర్యంలో పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారి సమక్షంలో జనసేన పార్టీలో చేరారు.

తూర్పు కాపు సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి, రణస్థలం సహకార సంఘం లిమిటెడ్ అధ్యక్షులు శ్రీ కరిమజ్జి మల్లేశ్వరరావు, మరో 50 మంది పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీ పాలవలస యశస్వి ఆధ్వర్యంలో పీఏసీ చైర్మన్ శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారి సమక్షంలో జనసేన పార్టీలో చేరారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *