సూర్యరశ్మితో నిండిన ఉదయం మరియు దేశవ్యాప్తంగా మిలియన్ల మంది ప్రజల మద్దతు.

సూర్యరశ్మితో నిండిన ఉదయం మరియు దేశవ్యాప్తంగా మిలియన్ల మంది ప్రజల మద్దతు.

Source : Telangana Congress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *