అన్నమ్మయ్య ప్రాజెక్ట్ కొట్టుకుపోయి, 39 మంది చనిపోవటం, ఇవన్నీ జగన్ రెడ్డి చేసిన హత్యలే.

By

Telugu Desam Party : అన్నమ్మయ్య ప్రాజెక్ట్ కొట్టుకుపోయి, 39 మంది చనిపోవటం, ఇవన్నీ జగన్ రెడ్డి చేసిన హత్యలే.

Source : TDP

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like