హర్ ఘర్ తిరంగా మహోత్సవాల్లో భాగంగా విశాఖ బీచ్ రోడ్ పార్క్ హోటల్ జంక్షన్ వద్ద భారీ జాతీయ జెండాతో మానవహారం.

హర్ ఘర్ తిరంగా మహోత్సవాల్లో భాగంగా విశాఖ బీచ్ రోడ్ పార్క్ హోటల్ జంక్షన్ వద్ద భారీ జాతీయ జెండాతో మానవహారం.

Source : Vizag News Man

1 thought on “హర్ ఘర్ తిరంగా మహోత్సవాల్లో భాగంగా విశాఖ బీచ్ రోడ్ పార్క్ హోటల్ జంక్షన్ వద్ద భారీ జాతీయ జెండాతో మానవహారం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *