బద్వేలు ఉప ఎన్నికలలో వ్తెకాపా అభ్యర్తి డాక్టర్ సుధమ్మ అకండ మెజారిటీతో విజయకేతనం

By

బద్వేలు ఉప ఎన్నికలలో వ్తెకాపా అభ్యర్తి డాక్టర్ సుధమ్మ అకండ మెజారిటీతో విజయకేతనం

12…. rounds పుార్తి
………………….

1…9123
2…8303
3…7928
4…8221
5…10229
6…9589
7…8557
8…7654
9…8399
10…8460
11…4164
12….0429
………………
90742 total
ఇప్పటి వరకు మెజారిటీలో ప్యాను

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like