నకిలి ఫోన్ కాల్స్ పట్ల జాగ్రత్త గా ఉండండి. అపరిచిత వ్యక్తుల మాటలు నమ్మి మోసపోకండి.

నకిలి ఫోన్ కాల్స్ పట్ల జాగ్రత్త గా ఉండండి. అపరిచిత వ్యక్తుల మాటలు నమ్మి మోసపోకండి.

1 thought on “నకిలి ఫోన్ కాల్స్ పట్ల జాగ్రత్త గా ఉండండి. అపరిచిత వ్యక్తుల మాటలు నమ్మి మోసపోకండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *