కరోనా నుంచి తగిన జాగ్రత్తలతో దీపావళి సంబరాలు జరుపుకోండి.

కరోనా నుంచి తగిన జాగ్రత్తలతో దీపావళి సంబరాలు జరుపుకోండి. మీ పండుగ సంబరాలతో మీ జాగ్రత్త కూడా చాలా ముఖ్యం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *