జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు విశాఖ ఉక్కు -ఆంధ్రుల హక్కు అనే నినాదం

జనసేన అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆదేశాల మేరకు విశాఖ ఉక్కు -ఆంధ్రుల హక్కు అనే నినాదం తో డిజిటల్ నిరసన లో పాల్గొన్న గన్నవరం జనసైనికులు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *