ఇసుక అమ్మటం రాదు.. దేవాలయాలు సంరక్షించడం తెలియదు.. రోడ్లు వెయ్యడం రాదు..

By

BJP : ఇసుక అమ్మటం రాదు.. దేవాలయాలు సంరక్షించడం తెలియదు.. రోడ్లు వెయ్యడం రాదు..

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like