ఫ్రాన్స్ పర్యటనలో ఉన్న మంత్రి కేటీఆర్ ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన తెలంగాణ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్

ఫ్రాన్స్ పర్యటనలో ఉన్న మంత్రి కేటీఆర్ ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన తెలంగాణ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ మరియు ఫ్రాన్స్ తెలుగు అసోసియేషన్ సభ్యులు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *