మానసిక స్థితి సరిలేక తల్లిదండ్రుల నుండి తప్పిపోయిన బాలిక

By

మానసిక స్థితి సరిలేక తల్లిదండ్రుల నుండి తప్పిపోయిన బాలికను వారి తల్లిదండ్రుల వద్దకు క్షేమంగా చేర్చిన ప్రకాశం పోలీసులు.
Source : Prakasam Police

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like