మళ్ళీ కరోనా అంట్టున్నారు | ఎవ్వరి జాగ్రత్త లో వాళ్ళు ఉండండి

మళ్ళీ కరోనా అంట్టున్నారు

ఎవ్వరి జాగ్రత్త లో వాళ్ళు ఉండండి
ఇల్లు బయటకు పోయేటప్పుడు మాస్క్ తప్పనిసరిగా వాడండి

1 thought on “మళ్ళీ కరోనా అంట్టున్నారు | ఎవ్వరి జాగ్రత్త లో వాళ్ళు ఉండండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *