ఖానాపూర్ శాసనసభ్యురాలు శ్రీమతి అజ్మీరా రేఖ నాయక్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

By

TRS Party : ఖానాపూర్ శాసనసభ్యురాలు శ్రీమతి అజ్మీరా రేఖ నాయక్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like