నాకు సెంటు భూమి కూడా లేదు | టమేరి సీతమ్మ, మార్దికోట, శ్రీకాకులం జిల్లా

నాకు సెంటు భూమి కూడా లేదు | టమేరి సీతమ్మ, మార్దికోట, శ్రీకాకులం జిల్లా

Source:  Social Media Viral

1 thought on “నాకు సెంటు భూమి కూడా లేదు | టమేరి సీతమ్మ, మార్దికోట, శ్రీకాకులం జిల్లా

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *