పోలీస్ ఉద్యగాలో మరోక 1 సంవత్సారo వయోపరిమితి పెంచండి

పోలీస్ ఉద్యగాలో మరోక 1 సంవత్సారo వయోపరిమితి పెంచండి
బడుగు బలహీనర్గాలకు ఆశాజ్యోతి..నిరుద్యోగుల మానవ స్వరూపి..

Source : Rajesh Sudarsi – G Vasu Dev – Ashok Nagar, NTR District, Andhra Pradesh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *