వార్షిక తనిఖీలలో భాగంగా కందుకూరు సబ్ డివిజన్ కార్యాలయమును తనిఖీ చేసిన ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీ

వార్షిక తనిఖీలలో భాగంగా కందుకూరు సబ్ డివిజన్ కార్యాలయమును తనిఖీ చేసిన ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీ శ్రీమతి మలిక గర్గ్, ఐ.పి.యస్., గారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *