నాడు జనసైనికులే తన పైన దాడి చేశారని అన్యాయంగా ఆరోపించిన రోజా

నాడు జనసైనికులే తన పైన దాడి చేశారని అన్యాయంగా ఆరోపించిన రోజా ఈరోజు జనసైనికులపై వగలమారి కపట ప్రేమ చూపిస్తోంది.
రోజక్క! నీ కపట ప్రేమ ఏదో వైసీపీ కోసం పనిచేస్తున్న పేటీఎం కార్యకర్తల పైన చూపించు
Source : Keerthana JSP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *