జాతీయ జెండా ను ఈ విధంగా అవమానించడం జగన్ ప్రభుత్వానికే చెల్లింది

జాతీయ జెండా ను ఈ విధంగా అవమానించడం జగన్ ప్రభుత్వానికే చెల్లింది … వీళ్లకున్న రంగుల పిచ్చి ప్రభుత్వాఫీసులు మొదలుకుని గుడుల బడులు దాకా వెళ్లి ఇపుడు జాతీయ జెండా నీ సైతం తాకింది …. రాజ్యాంగం అంటే విలువ లేదు జాతీయ జెండా అంటే గౌరవం లేదు ..
Source : GantaSwarupa

1 thought on “జాతీయ జెండా ను ఈ విధంగా అవమానించడం జగన్ ప్రభుత్వానికే చెల్లింది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *