దాన్ని, దీన్ని, దేన్నీ వదలకుండా దోచుకోవడమే జగన్ ప్రభుత్వ స్పెషల్.

దాన్ని, దీన్ని, దేన్నీ వదలకుండా దోచుకోవడమే జగన్ ప్రభుత్వ స్పెషల్.. ఈ దోపిడీ ప్రజలకు అర్థం అయ్యింది.. అందుకే వైసీపీలో ఫ్రేష్ట్రేషన్!

Source : Polamreddy Dineshreddy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *