కువైట్ : ఫర్వానియ ప్రాంతం లో లైసెన్స్ లేకుండా నడుపుతున్న టైలర్ షాప్ ల మీద దాడులు నిర్వహించి 51 మందిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు…

కువైట్ : ఫర్వానియ ప్రాంతం లో లైసెన్స్ లేకుండా నడుపుతున్న టైలర్ షాప్ ల మీద దాడులు నిర్వహించి 51 మందిని అరెస్టు చేసిన పోలీసులు…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *