రాజీకి అవకాశం ఉన్న కేసులను ఇరువర్గాల మధ్య సామరస్య పూర్వకంగా పరిష్కరించుకొని న్యాయం పొందమని

By

Prakasam Police : కేసుల సత్వర పరిష్కారణకు లోక్‌ అదాలత్‌ ప్రాముఖ్యత వివరణ: రాజీకి అవకాశం ఉన్న కేసులను ఇరువర్గాల మధ్య సామరస్య పూర్వకంగా పరిష్కరించుకొని న్యాయం పొందమని కక్షిదారులను కోరుతున్న ప్రకాశం పోలీసులు.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like