13 కోట్ల రూపాయలతో పెనుగంచిప్రోలు శ్రీ లక్ష్మీ తిరుపతమ్మ వారి దేవాలయానికి మహర్దశ.

13 కోట్ల రూపాయలతో పెనుగంచిప్రోలు శ్రీ లక్ష్మీ తిరుపతమ్మ వారి దేవాలయానికి మహర్దశ.

Source : Samineni Udaya Bhanu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *