భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత, సమసమాజ స్వాప్నికుడు భారతరత్న డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఆ మహనీయుడికి ఘన నివాళులు.

By

భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత, సమసమాజ స్వాప్నికుడు భారతరత్న డాక్టర్ బి.ఆర్ అంబేద్కర్ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఆ మహనీయుడికి ఘన నివాళులు.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like