ఆయుధ పూజ బండికి చేయండి. నెంబర్ ప్లేట్ కు కాదు.

By

Cyberabad Traffic Police : ఆయుధ పూజ బండికి చేయండి. నెంబర్ ప్లేట్ కు కాదు.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like