పవన్ కళ్యాణ్ గారు, ఆత్మహత్య చేసుకున్న 286 కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు, లక్ష రూపాయలు చొప్పున ఆర్ధిక సహాయం

పవన్ కళ్యాణ్ గారు, ఆత్మహత్య చేసుకున్న 286 కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు, లక్ష రూపాయలు చొప్పున ఆర్ధిక సహాయం

ఈ నెల 18న గుంటూరు కు Janasena అధినేత శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు, ఆత్మహత్య చేసుకున్న 286 కౌలు రైతుల కుటుంబాలకు, లక్ష రూపాయలు చొప్పున ఆర్ధిక సహాయం.
Source : Praveenkumar Palipe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *