మన ఎలక్షన్స్ నినాదం ఒక్కటే సైకో పాలన పోవాలి సైకిల్ పాలన రావాలి

మన ఎలక్షన్స్ నినాదం ఒక్కటే సైకో పాలన పోవాలి సైకిల్ పాలన రావాలి ఇదే మన నినాదం, సింపుల్ గా ఉంటుంది ప్రజలలోకి చాలా సులువుగా వెళ్తుంది.

Source : iTDP Giddalur

2 thoughts on “మన ఎలక్షన్స్ నినాదం ఒక్కటే సైకో పాలన పోవాలి సైకిల్ పాలన రావాలి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *