ముఖ్యమంత్రి పై పచ్చ పార్టీ మార్ఫింగ్ కుట్ర బట్టబయలు. నిందితుడి అరెస్ట్.

By

ముఖ్యమంత్రి పై పచ్చ పార్టీ మార్ఫింగ్ కుట్ర బట్టబయలు. నిందితుడి అరెస్ట్.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like