ప్రొద్దుటూరు పట్టణంలోని రాజీవ్ సర్కిల్ లో అమృతనగర్ కి వెళ్ళే ఆటో స్టాండ్ ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసిన ప్మునిసిపల్ వైస్ చైర్మన్ గౌరవనీయులు శ్రీ పాతకోట బంగారు ముని రెడ్డి గారు

By

ఈరోజు ప్రొద్దుటూరు పట్టణంలోని రాజీవ్ సర్కిల్ లో అమృతనగర్ కి వెళ్ళే ఆటో స్టాండ్ ప్రారంభోత్సవానికి విచ్చేసిన ప్మునిసిపల్ వైస్ చైర్మన్ గౌరవనీయులు శ్రీ పాతకోట బంగారు ముని రెడ్డి గారు , కొత్తపల్లి సర్పంచ్ శ్రీ కొనిరెడ్డి శివ చంద్రా రెడ్డి గారు మరియు YSRTUC జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ షెక్ష వల్లి గారు మరియు ఆటో యూనియన్ లీడర్లు కార్యక్రమం లో పాల్గొన్నారు…

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like