ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ కి ఒక న్యాయవాది జనసేన పార్టీ తరఫున ఉండేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చర్యలు

ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ కి ఒక న్యాయవాది జనసేన పార్టీ తరఫున ఉండేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చర్యలు తీసుకుంటారు – శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు

Source : Arjunroyal Janasena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *