కేంద్రంలో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తేనే మా జీవితాలు బాగుపడతాయని ఆశతో ఎదురుచూస్తున్న ప్రజలు

కేంద్రంలో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తేనే మా జీవితాలు బాగుపడతాయని ఆశతో ఎదురుచూస్తున్న ప్రజలు

Source : Telangana Youth Congress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *