పో-రాడలేడు కేంద్రంతో నిధుల కోసం.. | ల-క్ష్యం లేదు ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయాలని..

పో-రాడలేడు కేంద్రంతో నిధుల కోసం..
ల-క్ష్యం లేదు ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయాలని..
వ-ర్షం వచ్చింది, ఎండలు వచ్చాయి అంటూ కబుర్లు చెబుతాడు..
రం-గులు మార్చే అవకాశం ఉంటే ఇతరులు కట్టిన ప్రాజెక్టుకు తన పార్టీ రంగులు వేసుకుంటాడు.
Source : Telugu Desam Party

1 thought on “పో-రాడలేడు కేంద్రంతో నిధుల కోసం.. | ల-క్ష్యం లేదు ప్రాజెక్ట్ పూర్తి చేయాలని..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *