హత్య కేసును చేధించి,దొంగిలించిన సొత్తు ను స్వాధీనము చేసుకున్న దగదర్తి పోలీసులు – జిల్లా యస్.పి.గారు

By

హత్య కేసును చేధించి,దొంగిలించిన సొత్తు ను స్వాధీనము చేసుకున్న దగదర్తి పోలీసులు – జిల్లా యస్.పి.గారు
దగదర్తి లోని చిoతోపు సెంటర్ వద్దజరిగిన హత్యా నేరం కేసును చేధించిన పోలీసులు, నేరస్థలం వద్దలభించిన వేలిముద్రలు ఆధారంగా ముద్దాయి మరియు బాలనేరస్తుడును అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు,

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like