జాతీయ స్థాయిలో క్రీడా ప్రతిభ చాటిన మహిళా హోంగార్డును ప్రత్యేకంగా అభినందించిన ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీ

జాతీయ స్థాయిలో క్రీడా ప్రతిభ చాటిన మహిళా హోంగార్డును ప్రత్యేకంగా అభినందించిన ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీ శ్రీమతి మలిక గర్గ్, ఐపియస్.,గారు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *