ఎన్నికల నియమావళి పై ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తున్న ప్రకాశం పోలీసులు

ఎన్నికల నియమావళి పై ప్రజల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పిస్తున్న ప్రకాశం పోలీసులు

Source : Prakasam Police

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *