మద్యం సేవించి వాహనాలు నడిపే వారిపై ప్రత్యేక తనిఖీలు మరియు కౌన్సిలింగ్ నిర్వహిస్తున్న ప్రకాశం పోలీసులు.

మద్యం సేవించి వాహనాలు నడిపే వారిపై ప్రత్యేక తనిఖీలు మరియు కౌన్సిలింగ్ నిర్వహిస్తున్న ప్రకాశం పోలీసులు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *