గోవా లోని మోపా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించనున్న ప్రధాని శ్రీ మోదీ.

గోవా లోని మోపా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించనున్న ప్రధాని శ్రీ మోదీ.

Source : BJP Andhra Pradesh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *