సైకో పాలన పోతుంది | సైకిల్ పాలన వస్తుంది | చంద్రన్నకు నిడదవోలు నీరాజనం

సైకో పాలన పోతుంది | సైకిల్ పాలన వస్తుంది | చంద్రన్నకు నిడదవోలు నీరాజనం.

ప్రజలు ఫిక్స్ అయ్యారు. ఇక ఎన్నికలు ఎప్పుడు వచ్చినా.. సైకో పాలన పోతుంది. సైకిల్ పాలన వస్తుంది.

Source : Telugu Desam Party

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *