సంతృప్తికరంగా పోలవరం పనులు

సంతృప్తికరంగా పోలవరం పనులు.. ప్రాజెక్టు పనులను పరిశీలించిన కేంద్ర జల్ శక్తి శాఖ కమిటీ. పోలవరం పనుల తీరు, నాణ్యతలపై ప్రశంసలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *