నాయకుడు చంద్రబాబు గారితోనే తాము అంటూ అక్కడే నిద్రిస్తున్న కొందరు అభిమానులు

By

Kinjarapu  Atchannaidu : నాయకుడు చంద్రబాబు గారితోనే తాము అంటూ అక్కడే నిద్రిస్తున్న కొందరు అభిమానులు
Source : TDP

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like