కర్నూల్ అవుట్డోర్ స్టేడియం నందు జగనన్న బర్త్డే సందర్భంగా క్రీడల పోటీలు

కర్నూల్ అవుట్డోర్ స్టేడియం నందు జగనన్న బర్త్డే సందర్భంగా క్రీడల పోటీలు ప్రారంభించడం జరిగింది.
Source : Hafeez Khan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *