మంగళగిరి : ఎయిమ్స్ తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

మంగళగిరి : ఎయిమ్స్ తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

మంగళగిరి ఎయిమ్స్ లో ఆరోగ్య శ్రీ ద్వారా మెరుగైన వైద్య సేవలు
ఎయిమ్స్ తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *