తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో రాష్ట్ర స్థాయి జగనన్న స్వర్ణోత్సవ సాంస్కృతిక సంబరాలు.

తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో రాష్ట్ర స్థాయి జగనన్న స్వర్ణోత్సవ సాంస్కృతిక సంబరాలు.

Source : Roja Selvmani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *