శాసనమండలి సభ్యులు శ్రీమతి షేక్ కరిమున్నిసా గారు ఆకస్మిక మరణం అత్యంత బాధాకరం

By

శాసనమండలి సభ్యులు శ్రీమతి షేక్ కరిమున్నిసా గారు ఆకస్మిక మరణం అత్యంత బాధాకరం .వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. వారి పవిత్ర ఆత్మ శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడుని ప్రార్థిస్తున్నాను.

Source : Devineni Avinash

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like