హెల్మెట్ ఫుల్ కవర్ అయి ఉండాలి అన్నారు కానీ కవర్ ని హెల్మెట్ లా వాడమనలేదు.

By

హెల్మెట్ ఫుల్ కవర్ అయి ఉండాలి అన్నారు కానీ కవర్ ని హెల్మెట్ లా వాడమనలేదు. హెల్మెట్ పెట్టుకోండి. సురక్షితంగా ఉండండి.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like