కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే, విద్యుత్ డిస్కాంల ర్యాంకింగులు దారుణంగా పడిపోయాయి. దీనికి కారణం జగన్ రెడ్డి కాదా ?

By

కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే, విద్యుత్ డిస్కాంల ర్యాంకింగులు దారుణంగా పడిపోయాయి. దీనికి కారణం జగన్ రెడ్డి కాదా ?

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like