రాష్ట్రానికి రైల్వేజోన్ లేదన్న కేంద్రం ప్రకటనపై జగన్ రెడ్డి ఎందుకు నోరెత్తడం లేదు ?

By

రాష్ట్రానికి రైల్వేజోన్ లేదన్న కేంద్రం ప్రకటనపై జగన్ రెడ్డి ఎందుకు నోరెత్తడం లేదు ? కేంద్రం మెడలు ఎందుకు వంచటం లేదు ?

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like