కర్నూల్ నగరం లో నేషనల్ హైవే పై ప్రమాదాలు తగ్గించే విధంగా ట్రాఫిక్ పోలీసుల చర్యలు.

By

కర్నూల్ నగరం లో నేషనల్ హైవే పై ప్రమాదాలు తగ్గించే విధంగా ట్రాఫిక్ పోలీసుల చర్యలు. సంతోష్ నగర్ జంక్షన్ వద్ద ట్రాఫిక్ DSP శ్రీ మహబూబ్ బాష గారి ఆధ్వర్యంలో వివిధ శాఖల అధికారులు కలిసి ప్రమాదాలను తగ్గించే ప్రణాళికలు రూపొందించారు.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like