దొనకొండలో VLF సబ్ మెరైన్ కమ్యూనికేషన్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేయనున్న ఇండియన్ నేవీ

దొనకొండలో VLF సబ్ మెరైన్ కమ్యూనికేషన్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేయనున్న ఇండియన్ నేవీ

ఈ హై సెక్యూరిటీ డిఫెన్స్ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2600 ఎకరాలను ఆఫర్ చేసింది.

Source : సాగర్ జగనిజం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *