మాకు వద్దు ఈ గంజాయి పంట

By

Vishakhapatnam District Police : మాకు వద్దు ఈ గంజాయి పంట, ప్రశాంతంగా జీవితాన్ని గడుపుతం అంటున్న గుమ్మి రేవుల పంచాయతీ చెందిన వివిధ గ్రామాల ప్రజలు.. గ్రామ గిరిజనులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చిన వారికి శ్రీ LKV Ranga Rao IPS DIG VR మరియు B.Krishna Rao IPS. SP VSP ఘనంగా సన్మానించారు..

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like